تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تریگر های فازی در پایگاه داده فعالشناسه محصول: 996119
موجود

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

فهرست مطالب
بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 1
فصل اول: كليات 2
1-1 مقدمه 2
1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه 5
فصل دوم: پايگاه داده فعال 6
2-1 مديريت داده 6
2-2 مديريت قوانين 7
2-2-1 تعريف قانون 7
2-2-1-1 رويداد 8
2-2-1-2 شرط 12
2-2-1-3 واكنش 13
2-2-2 مدل اجرايي 14
2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين 16
2-2-2-2 معماري پايگاه دادة فعال 17
2-2-2-3 آشكارساز رويداد 18
2-2-2-4 ارزيابي شرط 19
2-2-2-5 زمانبندي 20
2-2-2-6 اجرا 21
2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده 21
2-3-1 Starburst 21
2-3-2 Ariel 23
2-3-3 NAOS 24
2-4 نتيجه 25
فصل سوم: مفاهيم فازي 26
3-1 مجموعه‌هاي فازي 27
3-2 عملگرهاي فازي 29
3-3 استنتاج فازي 30
3-4 ابهام‌زدايي 31
3-5 نتيجه 31
فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي 32
4-1 تعريف فازي قوانين 33
4-1-1 رويداد فازي 34
4-1-1-1 رويدادهاي مركب 36
4-1-1-2 انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب 38
4-1-2 شرط فازي 38
4-1-3 واكنش فازي 40
4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي 41
4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين 43
4-2-1 آشكارساز رويداد 44
4-2-2 بررسي شرط 45
4-2-3 اجرا 45
4-2-4 زمانبندي 45
4-3 نتيجه 47
بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات 48
فصل پنجم: رونوشت برداری فازی 49
5-1 رونوشت برداری 50
5-1-1 رونوشت برداری همگام 50
5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام 51
5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده 52
5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام 53
5-2 رونوشت برداري فازي 56
5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري 57
5-3 کميت سنج هاي فازي 59
5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي 60
5-3-2 کميت سنج عمومي 61
5-3-3 کميت سنج جزئي 64
5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته 67
5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي 69
5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي 71
5-6 مثال 73
5-7 کارايي 77
5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق 79
5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل 80
5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي 80
5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل 81
5-8 جمع بندي 83
فصل ششم: پیاده سازی 84
6-1 Fuzzy SQL Server 84
6-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server 85
6-3 شبيه سازي تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي 86
6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي 86
6-5 جداول سيستمي مورد نياز 87
6-6 مثال 89
6-7 کارهاي آتي 94
مراجع و منابع 95

 

 

با ايجاد سيستم‌هاي مديريت پايگاه داده عمده مشكلات ساختار، پشتيباني و مديريت داده‌هاي حجيم در سيستم‌هاي فايلي برطرف شد اما توجهي به جنبه‌هاي رفتاري پايگاه داده نشد. به اين معنا كه با استفاده از قيود جامعيت شايد بتوان از منفي شدن مبلغ حقوق كارمندان جلوگيري نمود اما نمي‌توان مانع از بيشتر شدن حقوق آن‌ها از مديرانشان شد. در چنين مواردي كاربران پايگاه داده با اجراي يك پرس و جو موارد نقض محدوديت‌هايي از اين قبيل را پيدا نموده و خود اقدام به اصلاح آن‌ها مي‌نمايند.
مواردي اين چنين و نيز گزارشات مديريتي در آغاز ماه از جمله كارهاي مشخص و داراي ضابطه‌اي مي‌باشند كه انجام آن‌ها تكراري و قابل تفويض به سيستم است.
كاربران غيرمجاز با استفاده از يك سري گزارشات، غيرمستقيم به اطلاعات كليدي دست يافته و اقدام به تغيير آن‌ها مي‌نمايند. پيدا نمودن چنين تغييراتي كه معمولاً بعد از گزارشات اتفاق مي‌افتند، به راحتي امكان‌پذير نيست. همانطور كه مشاهده مي‌شود در يك پايگاه داده معمولي رديابي رويدادهايي كه در سيستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نيز ممكن نبوده و نياز به يك سيستم با پشتيباني جنبه‌هاي رفتاري مي‌باشد.
يک پايگاه داده فعال نظير Oracle قادر به تشخيص رويدادهاي نظير اضافه، حذف و تغيير مقادير در پايگاه داده مي‌باشند. به عبارت ديگر اين سيستم‌ها با ايجاد تغيير در يك قلم داده عكس‌العمل نشان مي‌دهند.
پايگاه دادة فعال با افزودن قوانين به پايگاه‌هاي داده امكان تعامل (كنش و واكنش) بين سيستم و پايگاه داده را ايجاد نمود. اين نوع پايگاه داده داراي دو بخش مديريت داده و مديريت قوانين مي‌باشد. بخش مديريت داده مسئول حفظ خواص پايگاه داده در سيستم‌هاي كاربردي بوده و بخش دوم با مديريت قوانين مسئول واكنش به رويدادهاي سيستم مي‌باشد. در اين نوع پايگاه داده طراحان سيستم قادرند با تعريف قوانين كه نزديكترين بيان به زبان طبيعي مي‌باشد، سيستم را وادار به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم نمايند

 

فرمت ورد

صفحات 210


آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتداييشناسه محصول: 996012
موجود

آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتدايي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتدايي

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده.................................................................................................................... 1
مقدمه..................................................................................................................... 2
فصل اول:تعريف و امكان سنجي مسئله.................................................................. 3
1-1 تعريف مسئله .......................................................................................................
1-2 محدوده مسئله .....................................................................................................
1-3 اهداف مسئله ......................................................................................................
1-3-1 اهداف كلي .............................................................................................
1-3-2 اهداف جزئي ..........................................................................................
1-4 كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع ...................................................................
1-5 امكان سنجي ......................................................................................................

فصل دوم:تجزيه و تحليل و طراحي سي دي ......................................................
2-1تعريف كامل مسئله .............................................................................................
2-2 مراحل طراحي برنامه .........................................................................................
2-3 شكل ظاهري صفحه اصلي و طرح هاي پيشنهادي ...........................................
2-4 طراحي تصاوير ..................................................................................................
2-5 طراحي دكمه ها ..................................................................................................
2-6 تايپ متن و رسم اشكال ........................................................................................
2-7 افكت دادن به متن .................................................................................................
2-8 ضبط صدا .............................................................................................................
2-9 افكت دادن به صدا ................................................................................................
2-10 قطعه قطعه كردن صدا و موسيقي .......................................................................
2-11 آشنايي با نرم افزار authorware ......................................................................
2-12 قرار دادن صدا و موسيقي ..................................................................................
2-13 لينك دكمه ها به صفحات داخلي .....................................................................

فصل سوم: پياده سازي سي دي .........................................................................
3-1 طراحي بخش شروع برنامه ...........................................................................
3-2 طراحي صفحه اصلي .........................................................................................
3-2-1 طراحي معرفي سي دي ..............................................................................
3-2-2 طراحي راهنماي سي دي ............................................................................
3-2-3 طراحي مفاهيم درسي .................................................................................
3-2-3-1 طراحي فصول .....................................................................................
3-2-3-2 طراحي سوال .....................................................................................
3-2-3-3 طراحي بخش پاياني ..........................................................................

فصل چهارم: راهنماي سي دي .........................................................................
4-1 تشريح نحوه اجراي برنامه ........................................................................
4-2 سخت افزار مورد نياز .....................................................................................
4-3 نرم افزار مورد نياز ........................................................................................
4-4 نحوه نصب برنامه ..........................................................................................

نتيجه گيري و پيشنهادها .........................................................................................
منابع و مآخذ ..........................................................................................................

 

 صفحات 70

فرمت ورد


فهرست اشكال
عنوان صفحه

 

 


چكيده
مجمو عه اي كه در اختيار داريد " آموزش مفاهيم هندسي رياضي سال چهارم " ابتدايي مي باشد كه مطالب را در پنج فصل مختلف خلاصه كرده است. در فصل اول بچه ها ابتدا با مفاهيم هندسي نظير خط، نيم خط و زاويه آشنا مي شوند تا براي رسم هاي هندسي مثل رسم خطوط عمود بر هم و فاصله يك نقطه از يك خط در فصل دوم آشنا شوند. سپس در فصل سوم با اشكال هندسي و رسم آن آشنا مي شوند و در دو فصل آخر نيز به مفاهيم محيط و مساحت و روش به دست آوردن محيط و مساحت اشكال هندسي پرداخته شده است. در قسمت آخر هر فصل دو سوال بصورت تستي آورده شده تا مطالب آموزشي مورد ارزيابي واقع شود.

 

مقدمه
دانش بشري هر روز در حال پيشرفت مي باشد و با پيشرفت علوم كامپيوتري نيز سي دي هاي مختلفي وارد بازار مي شود. سي دي هاي آموزشي ساده ترين وآسان ترين روش جهت آموزش علوم و فنون مختلف بخصوص كتب درسي مي باشد.
در اين پروژه مي خواهيم با استفاده از اشكال ، رنگ ها ، موسيقي و صداگذاري متناسب با گروه سني ابتدايي به روش ساده و آسان بخشي از كتاب رياضي سال چهارم ابتدايي را آموزش دهيم . اميد است تلاش ما گامي باشد هر چند كوچك جهت رسيدن به هدف نهايي مان كه همان طراحي سي دي آموزشي مفيد و مناسب براي اين گروه سني است.

 


شبکه‌های عصبی کامپیوتریشناسه محصول: 996014
موجود

شبکه‌های عصبی کامپیوتری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

شبکه‌های عصبی کامپیوتری

سالن کنفرانس دانشگاه کلمبیا از جمعیت موج می‌زد. ترنس سجنووسکی، زیست- فیزیکدان دانشگاه جان هاپکینز، با ضبط صوتی در زیر بغل به سوی تریبون رفت و صدای خش خش کاغذ و چند سرفه پی در پی وی، همهمه حاضران را به سکوت تبدیل کرد. او دکمه ضبط صوت را فشار داد: مجموعه‌ای از گفتار ناقص یک بچه- یا دقیقتر بگوییم گفتار یک کودک کامپیوتری- در سالن پخش شد.
این اصوات در ابتدا نامفهوم بودند ولی پس از هر تکرار، واضحتر و مشخصتر می‌شدند؛ تا اینکه سرانجام به یک جملة ده کلمه‌ای. کاملاً مشخص و متمایز تبدیل گردیدند.
ترنس گفت: «آنچه شنیدید، صدای ضبط شدة یک کامپیوتر یا بچه روبوت بود که در طول یک شبانه روز تلفظ این متن انگلیسی ده کلمه‌ای را به خود آموخته است.» حضار با شگفتی به کف زدن و ابراز احساسات پرداختند.
مغز انسان: پردازشگر نهایی کامپیوتر: محققان نسلی جدید از کامپیوترهای بسیار پرقدرت- موسوم به کامپیوترهای شبکه عصبی- را طراحی کرده‌اند که پردازشگر آنها از «مغز انسان» الگو گرفته است.
کامپیوتری که قادر به یادگیری است
ترنس در واقع یک «کامپیوتر یاد گیرنده» را به حاضرین عرضه نموده بود که اساساً نوعی جدید از یک ماشین دارای هوش مصنوعی است. این کامپیوترها که «شبکه‌های عصبی» نامیده می‌شوند، از روی تارهای به هم پیوستة یاخته‌های عصبی در مغز، مدل سازی و طراحی شده اند. آنها دگرگونی و تحولی اساسی در تلقی دانشمندان از «هوش مصنوعی» بودند که نوید تحقق آنها را داده می‌شد و اکنون به وسیلة «شبکه‌های عصبی» انجام خواهد گرفت.

 

فرمت ورد

صفحه 7


شبكه نسل آیندهشناسه محصول: 996015
موجود

شبكه نسل آینده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

شبكه نسل آینده

به نام خدا
Next Generation Network (NGN)
در اين پروژه از زواياي بسيار متفاوت، هوش شبكه را در نظر گرفته ايم. ما پروتكل ها، روشها و ابزار خدمات رساني در شبكه هاي telephony (تلفني)، mobile (شبكه متحرك) و اينترنت را بررسي كرده ايم. بعضي از استانداردها مناسب هستند و ساير استانداردها پيشنهادهاي صنعتي جديد هستند.
به طور كلي موضوع اصلي كه در اين پروژه دنبال مي شود تقارب يا اصطلاحاً همگرايي سرويسهاي Voice (صدا) و Data (ديتا) به سمت يك دنياي جديد از درخواستهاي پيشرفته كه يك راهي براي ارتباط برقرار كردن بين افراد به وجود مي آورند، مي باشد. در واقع نياز به يكي كردن حالت انتقال مداري و انتقال بسته اي (Packet) به يك شبكه باند پهن جهاني بود كه اتحاديه مخابرات بين المللي را براي ايجاد شبكه هاي Next Generation تحريك كرد.
چند دهه پيش واژه ارتباط از راه دور (مخابرات) مترادف واژه telephony شد. شبكه تلفني هنوز هم يك زيربناي ارتباطي بسيار مهمي را نشان مي دهد. اما اين شبكه به يك منبع خدمات داراي ارزش اضافي تبديل شده است. شبكه mobile , telephony و اينترنت حال وسايل ارتباطي مناسبي در بسياري از خانواده ها هستند.
امروزه، شبكه هاي telephony، اينترنت و شبكه هاي سلولي mobile مراحل مختلفي را مي گذرانند. همانطوري كه در اينجا بحث كرديم هر يك از اين شبكه ها داراي پروتكل ها و خدمات مخصوص به خود هستند. هر يك از آنها به جواز مخصوص خود نياز دارند و اغلب توسط اپراتورهاي رقيب و متفاوتي كنترل مي شوند.
البته ارتباطي بين شبكه هاي اينترنت، ثابت و mobile (متحرك) وجود دارد. امكان انجام مكالمه تلفني از شبكه ثابت تا شبكه متحرك، جستجوي صفحات وب از طريق پايانه متحرك يا connect شدن به اينترنت از طريق تلفن وجود دارد.
هنوز، اتصال داخلي ميان شبكه هاي mobile، telephony و اينترنت بر مبناي نقطه به نقطه است. شما براي connect شدن به اينترنت از طريق تلفن نياز داريد از ميان يك مركز سوئيچ ارتباطي عبور كنيد (GMSC). شما براي جستجوي صفحات وب از طريق يك پايانه متحرك نياز داريد از مودم (اگر شبكه GSM است) يا از يك gateway router (مسيرياب گذرگاه) (اگر شبكه GPRS است) استفاده كنيد. شكل زير واقعيت فعلي را نشان مي دهد.

فرمت ورد

صفحه 210


بررسی میکرو کنترلر وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آنavrشناسه محصول: 996016
موجود

بررسی میکرو کنترلر وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آنavr

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

بررسی میکرو کنترلر وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آنavr

میکروکنترلر چیست :
قطعه ای که این روزها دارد جای خود را در خیلی از وسایل الکتریکی باز میکند .از تلفن گرفته تا موبایل از ماوس لیزری که الان دستتان روی آن است و دارین باهاش کامپیوتر رو کنترل میکنید تا هر وسیله ای که بتوان پیچیدگی رو در اون دید میتونید یک میکروکنترلر رو ببینید .

کلمه میکروکنترلر:
این کلمه از دو کلمه 1- میکرو 2-کنترلر تشکیل شده

1-میکرو : میدونین که این یک واحد یونانی است و برابر با 10 به توان منفی 6 متر است. یعنی یک ملیونیوم متر واحده خیلی کوچیکیه نه....ولی واحدهای خیلی کوچیکتر از این هم داریم که در الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرند در قسمتهای بعدی توضیحیهاتی راجع به این واحد ها و موارد استفاده آنها داده میشه.

2-کنترلر : که همه معنی و مفهومشو میدونین . یعنی کنترل کننده به تعبیری یعنی "مغز " البته بدون تفکر فقط دستوراتی که به اون داده میشه به نحو احسن انجام میده.

حالا چرا این کلمات ؟
به نظر من کلمه میکرو به دو منظور استفاده شده منظور اول و مهم سرعت عمل میکروکنترلر است که میتواند تا یک ملیونیوم ثانیه باشد و دستوارتی که به اون میدیم با این سرعت انجام بده به همین خاطر واژه میکرو رو به اون اختصاص دادن البته معنی دوم آن شاید کوچیکی این قطعه باشد که تا یک ملیونیوم متر کوچیک شده شاید باور کردنی نباشه ولی در یک تراشه ممکنه بیش از یک ملیون تراتزیستور به کار رفته باشه. این کلمه وقتی اهمیتش کامل میشه که با واژه کنترلر عجین بشه تا معنیش کامل بشود .

 

صفحات 100

فرمت ورد


بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاریشناسه محصول: 996024
موجود

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری

گزارش حاضر به منظور پژوهش بر روی رباتهای صنعتی تهیه شده است. که درآن جایگاه و کاربرد رباتها در صنعت، مزایای استفاده از رباتها، تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند های تولیدی و همچنین متداولترین کاربرد ربات در صنعت آمده است و همچنین با رباتها و بخش های اصلی آن، اصطلاحات فنی در این علم آشنا می شویم. و در فصل سوم رباتهای صنعتی جوشکار مورد بررسی قرار گرفته است و پارامترها و ویژگی هایی که در انتخاب رباتهای جوشکار باید مورد توجه قرار گیرد بیان می گردد در فصل چهارم سیستم های خودکار جوشکاری به کمک کامپیوتر(CWS) بررسی شده است که درآن نحوه کار با CWS توضیح داده شده است و همچنین در مورد دستگاه شبیه ساز جوشکاری (Simulator) که هدف آن ایجاد شرایطی برای تجزیه و تحلیل آسانتر جوشکاری می باشد بحث شده است و اجزا و متعلقات آن و نحوه محاسبه خطاها از طریق این دستگاه بررسی شده است. در فصل پنجم نمونه ای از ساخت ربات جوشکار در داخل کشور و استفاده از ربات جوشکار در صنعت کشتی سازی آورده شده است. در فصل پنجم طراحي مكانيزم و اجزاي اوليه روبات با استفاده از آموخته‌هاي رشته مكانيك انجام شده است و در ادامه طراحي سيستم‌هاي عمل‌‌كننده (هيدروليك) با همكاري شركت فستو آمده است.

 

فرمت ورد

صفحات 110

 

فهرست مطالب
فصل اول : جایگاه و کاربرد ربات در صنعت 1
1-1- مقدمه 1
2-1- تاریخچه 1
3-1- تعریف ربات 2
4-1- کارگاه Work life 2000 3
1-4-1- تاثیر تغييرات تكنولوژيكي بر رفتار اپراتورها 4
2-4-1- جوشکاری و سلامتي 5
3-4-1- مديريت منابع انسانـي 6
5-1- درسهایی مهم برای صنایع تولیدی 8
6-1- مزایای استفاده از ربات در صنعت 8
1-6-1-1. کاهش حجم انبارها و تسهیل در جریان گردش کار 9
2-6-1- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش 9
3-6-1- کاهش هزینه های مربوط به ضایعات و دو باره کاری 10
4-6-1- کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی در آن 10
5-6-1- کاهش هزینه های ناشی از تغییر خط تولید 10
7-1- تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند تولید 11
1-7-1- مدت زمان بازگشت سرمایه (The Payback Period) 12
2-7-1- سود سرمایه گذاری (Return on Investiment ROI) 12

فصل دوم: مشخصات ربات های صنعتی 14
1-2- مقدمه 14
2-2- اجزای رباتهای صنعتی 15
2-2-1- واحد مکانیکی 15
2-2-2- کنترل کننده(Contoroller) 28
2-2-2-1- رباتهای نقطه به نقطه (Point to point serro controlled Robots) 29
2-2-2-2- رباتهای با مسیر پیوسته 30
3-2-2-2- ترکیب دو روش نقطه به نقطه و مسیر پیوسته 31
4-2-2-2- رباتهای با مسیر کنترل شده 31
3-2-2- منبع قدرت (Power supply) 32
1-3-2-2- انواع مکانیزمهای تغییر نسبت سرعت و قدرت 38
4-1-2- حساسه ها (sensors) 40
1-4-1-2- حساسه های نیرو و ممان (Force and moment sensors) 41
2-4-1-2حساسه های لامسه ای (Touch sensors) 41
3-4-1-2- حساسه های مجاورتی (Proixinity sensors) 42
4-4-1-2- حساسه های مکان و حرکت 42
5-4-1-2- حساسه های بینایی 43
2-2- شکل هندسی بازو 44
3-3- تعاریف و اصطلاحات فنی 46
1-3-2- درجات آزادی 46
2-3-2- فضای کاری ربات (work space) 46
3-3-2- بار مجاز(pag load) 47
4-3-2- سرعت ربات 47
5-3-2- دقت (Auuracy) 47
6-3-2- تکرارپذیری(Repeatabilty) 47
4-2-نکاتی در مورد استفاده از ربات صنعتی در یک فرآیند تولیدی مکانیزه 47
فصل سوم: ربات صنعتی جوشکار 49
1-3- مشخصه¬های عمومی 49
2-3- بازوی مکانیکی 50
1-2-3- پیکربندی یا شکل مهندسی بازو 51
2-2-3- درجات آزادی 52
3-2-3- تکرارپذیری 52
4-2-3- بار مجاز(Pag load) 52
5-2-3- سرعت حرکت 52
6-2-3- سیستم محرک 53
7-2-3- دقت در مکان¬یابی نقاط 53
8-2-3- موارد متفرقه 54
3-3- سیستم کنترل 54
1-3-3- سخت افزار 54
1-1-3-3- محورهای حرکتی 54
2-1-3-3- اندازه حافظه و مدت زمان ممکنه نگهداری اطلاعات در حافظه 54
3-1-3-3- ذخیره سازی جانبی برنامه ها 55
4-1-3-3- مرتبط سازی بوسیله بردها 55
2-3-3- نرم افزار 55
1-2-3-3- روش های برنامه ریزی ربات 56
2-2-3-3- روش برنامه ریزی راهنمایی 56
3-2-3-3- روش برنامه ریزی (work through) 57
4-2-3-3- روش برنامه¬ریزی گاهی (walk – through) و زبان برنامه¬نویسی بصورت همزمان 58
5-2-3-3- عوامل عمومی مؤثر در برنامه¬ریزی ربات 58
4-3- ویژگی های سیستم جوشکاری 59
1-4-3- توانایی چند عملیاتی بودن 59
2-4-3- کنترل خودکار ولتاژ 59
3-4-3- تصحیح مسیر درز جوش 61
4-4-3- مشخص کردن برخورد 61
5-3- پارامترهای ورودی و خروجی در فرآیند جوشکاری 61
6-3- استفاده از ربات برای کنترل پارامترهای ورودی جوشکاری 63
فصل چهارم: جوشکاری با کامپیوتر (CWS) و نمونه¬ای از ربات جوشکار 64
4-1- مقدمه 64
2-4- آشنایی با CWS 64
3-4- CWSچگونه کار می¬کند؟ 65
4-4- دستگاه شبیه ساز جوشکاری Simulator 66
1-4-4- دستگاه شبیه‌ساز مدل ETS-OIM 66
2-4-4- امکانات دستگاه ETS-OIM 67
3-4-4- ویژگی های فنی دستگاه 67
4-4-4- اجزای متعلقات شبیه ساز 68
5-4-4- روش کار و انتخاب حالت 69
6-4-4- نحوه محاسبه خطاها از طریق دستگاه OIM- ETS 70
5-4- ساخت ربات جوشکار در داخل کشور 71
فصل پنجم : طراحی مکانیزم و اجزاء و سیستم های عمل کننده هیدرو لیکی ربات های صنعتی :79
1-5 طراحی مکانیزم : 79
1-1-5 : طراحی مکانیزم اصلی : 79
2-1-5 طراحی مکانیزم غلتش ( ROLL ) در مچ : 82
3-1-5 طراحی مکانیزم گریپ : 83
2- 5 * طراحی اجزاء اولیه * 85
1 – 2 – 5 – مشخصات کلی : 85
2-2-5 : طراحی اجزاء مکانیزم اصلی : 86
3-2-5 طراحی اجزاء مکانیزم مچ و گریپ 90
3-5- طراحي مدار سيستم‌هاي عمل‌كننده (هيدروليك) 93
1-3-5 شرایط خاص و انتظارات از سیستم هیدرولیک 93
2-3-5 طراحی بخش تولید فشار، دبی و ایجاد فشارهای لازم 94
3-3-5 طراحی مدارهیدولیک بخش ویژه محورهای B,C 95
4-3-5 طراحی مدارهیدرولیک بخش ویژه محور A 96
5-3-5 طراحی مدار هیدرولیک بخش ویژه محور D ( هیدروموتور) 98
6-3-5 طراحی مدارهیدورلیک بخش ویژه گریپ 99
منابع 102


وب سایت فروش اینترنتیشناسه محصول: 995779
موجود

وب سایت فروش اینترنتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

وب سایت فروش اینترنتی

فروشگاه آنلاین (فروشگاه اینترنتی) یک وب سایت است که مانند یک فروشگاه سنتی، اجناس مختلفی را برای فروش عرضه می‌کند. خریداران پس از ورود به سایت فروشگاه،کالاهای مورد نظر خود را سفارش می‌دهند. پس از تکمیل سفارش، هزینه‌ی آن به چند شیوه قابل پرداخت است: با کارت‌های بانکی(سامان,پارسیان و ...)،شیوه پرداخت نقدی به مأمور پست در زمان تحویل کالا، و یا واریز به حساب. پس از مشاهده و تأیید سفارش توسط مسئول فروشگاه، مأمور پست کالا را در محل فروشنده تحویل می‌گیرد و به دست خریدار می‌رساند.
به اينصورت كه با استفاده از اين روش، خريدار علاوه بر صرفه جويي در وقت و هزينه ( خصوصا" هزينه هاي اياب و ذهاب )، با آرامش كامل، كالاهای مورد نظر خود را انتخاب و خريداری نموده و بدون هيچ مشكلی آنها را درب منزل و یا محل کار تحويل میگيرد.
با توجه به مطالب فوق و رشد روز افزون از کامپیوتر ها در مراکز مختلف کشور، این حقیر با اندک بضاعت علمی خود که مرهون اساتید زحمتکش خود هستم ،تصمیم گرفته ام تا پایان نامه خود را در مورد طراحی و تولید وب سایت فروش اینترنتی محصولات و ایجاد طرح های تبلیغاتی ارائه دهم.
هدف از این پروژه کمک به دانشجویان کامپیوتر در جهت یادگیری و پیشرفت تجارت الکترونیکی و همچنین پیشرفت کشور عزیزمان است.

این پایان نامه در شهریور ۱۳۸۸ توسط اینجانب رضا احمدی جهت ارائه به گروه کامپیوتر تهیه گردیده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول - تجارت الكترونيك 2
فصل دوم - شناسايي سيستم 14
2-1- امكان سنجي و نياز سنجي 14
2-2- مراحل انجام كاري 19
2-3- تعيين وظايف و نقشه سايت 21
2-4- پايگاه داده ها و ERD 23
2-5- طراحي سيستم و DFD ها 33
فصل سوم- ابزارهاي مورد استفاده در انجام اين پروژه 43
3-1- ASP.NET 44
3-2- پايگاه داده SQL 48
فصل چهارم- كدها و توابع مهم برنامه 51
4-1- كد هاي مربوط به رفتن به صفحات ديگر 51
4-2- كد هاي مربوط به اتصال برنامه به پايگاه داده SQL 52
4-3- باز كردن پايگاه داده انجام عمليات و بستن پايگاه داده 54
4-4- استفاده از اطلاعات داخل DS 54
4-5- مقابله با خطا ها 55
4-6- دستورات مربوط به Sign in 56
4-7- كدهاي مربوط به ثبت نام كاربر 61
4-8- ابزار مربوط به صفحه Product 63
4-9- كدهاي زمان اجراي صفحه Product 67
4-10- كدهاي مربوط به انتخاب گروه در صفحه Product 69
4-11- كدهاي مربوط به جستجو در صفحه 70
4-12- كدهاي مربوط به انتخاب محصول 72
4-13كدهاي مربوط به صفحه بارگذاري صفحه Order 74
4-14- كدهاي مربوط به دكمه ADD در صفحه Order 77
4-15- كدهاي مربوط به تاييد و خريد سفارشات در صفحه Orders 79
4-16- كدهاي مربوط به دكمه تاييد خريد در صفحه CheckCredits 80
فصل پنجم- نحوه كار با سايت 87
فصل ششم- جمع بندی و نتیجه گیری 105
منابع 106

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- تصوير سايت هك شده بانك تجارت 18
شکل 2-2- (ERD Plan ) 32
شکل 2-3- نقشه كلي سايت 33
شکل 2-4- DFD Level 0 35
شکل 2-5- DFD Level 1 36
شکل 2-6- DFD Level 1 37
شکل 2-7- DFD Level 2.1 38
شکل 2-8- DFD Level 2.2 39
شکل 2-9- DFD Level 2.3 40
شکل 2-10- DFD Level 2.4 41
شکل 2-11- DFD Level 2.5 42
شکل 4-1- صفحه ErrorPage.aspx 60
شکل 4-2- پيغام خطا 60
شکل 4-3- صفحه logedInPane 61
شکل 4-4- صفحهlogedIn 61
شکل 4-5- GridView 63
شکل 4-6- Choose Data Source 64
شکل 4-7- DataBase 64
شکل 4-8 New Connection 65
شکل 4-9-Browse 65
شکل 4-10جدول براي اين GridView 66
شکل 4-11- Finish 67
شکل 4-12= DropDownList 69
شکل 4-13- جستجو 70
شکل 4-14- انتخاب محصول 72
شکل 4-15- جزيئات محصول انتخاب شده 75
شکل 4-16- ImageButton1 77
شکل 4-17- تاييد و خريد سفارشات 79
شکل 4-18- به دكمه تاييد خريد در صفحه 81
شکل 5-1- صفحه اصلی 87
شکل 5-2- صفحه ارتباط با مدير 88
شکل 5-3- صفحه مربوط به كالاها 89
شکل 5-4- صفحه Login 90
شکل 5-5- صفحه عضويت 91
شکل 5-6- صفحه پر كردن فرم اشتباه 92
شکل 5-7- صفحه پيام تبريك 93
شکل 5-8- صفحه وارد كردن نام كاربري 93
شکل 5-9- كاربر با نام كاربري و كلمه عبور 94
شکل 5-10- بخش خريد 95
شکل 5-11- بخش خريد 96
شکل 5-12- خطای بخش خريد 97
شکل 5-13- گزينه Login user 98
شکل 5-14- صفحه خوش آمد 99
شکل 5-15- Control Panel 100
شکل 5-16- Administrator Control panel 101
شکل 5-17- Manage User(s) 102
شکل 5-18- Manage Products 102
شکل 5-19- Manage Category 103
شکل 5-20- Manage Message 104

فرمت ورد

115 صفحه


مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورششناسه محصول: 995782
موجود

مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

 

مدیریت پایگاه های داده یکی از کاربردی ترین شاخه های علوم کامپیوتر می باشد و برای انجام این کار ابزار های مختلفی موجود می باشدکه accessیکی از آنها به شمار می آید.
پایگاه داده های رابطه ای یکی از مدل های متداول برای طراحی بانک اطلاعاتی است که در اینجا درباره آن بحث خواهد شد.accessبه عنوان یکی از قوی ترین نرم افزار های سیستم مدیریت پایگاه داده(DBMS)طرفداران زیادی در دنیا دارد.
مانند سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی پیشین ,MicrosoftAccessjتوسط بیش از میلیون ها نفر در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.accessبرای نگهداری (ذخیره و بازیابی)اطلاعات خیلی خوب می باشد وبا داشتن تمام wizardها و سایر ابزار های هوشمند,می تواند یک برنامه کاربردی کامل, جالب وپیشرفته ای ایجاد کند,ولی نمی تواند تمام قابلیت های مورد نیاز را فراهم کرده و به تمام کار بران بدون داشتن بعضی از راهنمایی ها سرویس دهد .پس نیاز است که مدیر پایگاه داده در accessبا استفاده از برنامه نویسی,تغییراتی را در بانک اطلاعاتی مطابق خواسته های خود اعمال نماید .در بر نامه طراحی شده برای این امر از Dlphi7استفاده شده که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت و توضیحات بیشتری داده می شود.

 

 

فرمت ورد

35 صفحه

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول...............................................................................................................5
مقدمه.......................................................................................................................6
آشنایی با کاربرد Access.............................................................................................7
جداول......................................................................................................................7
پرس وجو ها.............................................................................................................8
گزارشات.................................................................................................................9
فصل دوم.............................................................................................................10
Delphi.................................................................................................................11
مقدمه.....................................................................................................................11
اتصال به بانک اطلاعاتی............................................................................................12
کنترل عملیات Login...............................................................................................12
مشاهده اطلاعات بانک در جدول..................................................................................13
گزارشات...............................................................................................................13
فصل سوم ...........................................................................................................14
تجزیه وتحلیل........................................................................................................................15
فاز اول.........................................................................................................15
مقدمه...........................................................................................................15
آموزشگاه......................................................................................................16
مدارس.........................................................................................................16
چارت سازمانی...............................................................................................17
فاز دوم.........................................................................................................18
روند نمای سیستم.............................................................................................18
ERD..........................................................................................................21
فصل چهارم.........................................................................................................22
تشریح برنامه.........................................................................................................23
فرم اطلاعات کلی..........................................................................................25
اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه...............................................................25
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه.......................................................................26
جدول اتاق ها وسالن ها...................................................................................28
فرم اطلاعات کارمندان...................................................................................29
اطلاعات کلاس ها ودانش آموزان.....................................................................30
فرم گزارشات..............................................................................................31
فرم ایجاد فایل انتقال......................................................................................32

 


1
logo-samandehi